Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Nieuwe lesmethode voor seksuele vorming in speciaal onderwijs

Nieuws

‘Kriebels in je buik SO’ is een nieuwe digitale lesmethode seksuele vorming voor het speciaal onderwijs. De leerlijn seksuele vorming voor het speciaal onderwijs ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de...

 - Passend onderwijs voor iedere jongere in Tilburg door Thuiszitterspact

Nieuws

De gemeente Tilburg en de schoolbesturen uit Tilburg van samenwerkingsverband Portvolio ondertekenden op 28 februari het Thuiszitterspact voortgezet onderwijs, dat langdurig verzuim onder jongeren moet voorkomen. 

 - Samen in Beweging: conferenties samenwerkingsverbanden po, vo en partners

Agenda

Op 4 & 5 oktober 2018 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren, voorafgegaan door een Proeverij op 25 mei a.s. 

 - Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Nieuws

Eind januari/begin februari 2018 wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 aan dit experiment deelnemen. Wilt u komend schooljaar al starten en eerst meer informatie? Meld...

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij