Zoeken

“Blijf niet te lang aanmodderen met diabeteszorg”

Interview met Ankie Houtman, kinderverpleegkundige op Drostenburg in Amsterdam

Wanneer komen leerlingen met diabetes op Drostenburg?

“Drostenburg is een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Leerlingen met diabetes komen bij ons op school als het in het regulier onderwijs niet meer gaat. Door ernstige ontregelingen van hun diabetes moeten ze steeds naar huis of kunnen ze niet naar school komen. Het regulier onderwijs heeft in die situaties vaak onvoldoende ruimte en expertise om deze kinderen te begeleiden en verder te helpen.

Op Drostenburg werken we met meerdere kinderverpleegkundigen per dag, waaronder gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen. Hierdoor kunnen we leerlingen leren omgaan met hun problemen onder schooltijd en ze voorbereiden op het (regulier) voortgezet onderwijs.”

Hoe hebt u geregeld dat leerlingen worden geprikt onder schooltijd en hoe weet u wanneer ze (extra) insuline nodig hebben?

“Bij binnenkomst op school controleren we de bloedsuikers van leerlingen met diabetes, onder begeleiding van de verpleegkundige of daarvoor opgeleide onderwijsassistentes. Dit doen we ook voor het fruit eten, lunch, vertrek en bij inspannende activiteiten, zoals gym. Afhankelijk van de uitslag dienen we insuline toe via de insulinepomp of -pen. Wij leren de kinderen deze handelingen zelfstandig te verrichten, wel altijd onder ons toezicht. Ook oefenen we met de kinderen hoe ze de hoeveelheden koolhydraten en insuline kunnen uitrekenen.

Als een leerling een hypo (lage bloedsuiker) heeft, kan hij zich niet meer goed concentreren. Dat kan groot effect hebben als een leerling op dat moment moet presteren, bijvoorbeeld tijdens een toets. We zorgen er bij een hypo voor dat de bloedsuiker weer snel kan stijgen door te bepalen hoeveel de leerling moet eten of drinken en of er aanpassingen aan de pomp nodig zijn.

Bij een hyper (hoge waarde) voelt een leerling zich ziek, moet hij braken, heeft hij veel dorst en is hij moe. We controleren andere waarden in het bloed dan extra, vervangen het infuusnaaldje, geven zo nodig insuline met de pen en stellen de insulinepomp bij. Door intensieve begeleiding knapt de leerling snel weer op en kan hij de les weer in.”

Werkt u samen met andere zorgpartners bij de invulling van zorg voor leerlingen met diabetes en zo ja, hoe?

“We overleggen regelmatig met artsen en diabetesverpleegkundigen van diverse ziekenhuizen en Diaboss, omdat wij eerder kunnen signaleren wanneer de diabetesinstelling van een leerling niet optimaal is. Uiteraard bespreken we dit als eerste met de ouders. Daarnaast hebben we contact met leveranciers van diabetesmaterialen om de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen.”

Hebt u beleid voor medische handelingen onder schooltijd of regelt u de zorg ad hoc per school?

“De uitgangspunten voor ons beleid zijn de richtlijnen die we van ziekenhuizen, Diaboss en ouders ontvangen. Als deze richtlijnen niet meer voldoende zijn, nemen we contact op om ze bij te stellen. En in sommige situaties nemen we zelf ad hoc beslissingen met de expertise die we in huis hebben.”

Hebt u tips voor scholen en samenwerkingsverbanden die de zorg voor leerlingen met diabetes willen invullen?

“Diabetesverpleegkundigen van ziekenhuizen zijn altijd bereid om voorlichting te geven aan scholen. Maak daar dus gebruik van. Het is vooral belangrijk om op een reguliere school niet te lang aan te modderen als blijkt dat er veel verzuim is door diabetes. Bij ons op school kunnen kinderen de hele dag blijven, ook al zijn ze niet goed gereguleerd. Dit is heel belangrijk voor het kind zelf, zijn sociale contacten en voor het gezin.”


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij