Zoeken

In en om de school

Scholen in Nederland zijn in 2014 gestart met passend onderwijs. Wat betekent passend onderwijs voor scholen? En waar moeten leraren rekening mee houden in de klas? Ook voor ouders is er veel veranderd. Hier leest hoe u als ouder, leraar of leerling inspraak kunt hebben in passend onderwijs. Benieuwd naar ervaringen van anderen of wilt u praktische tips? Lees snel verder!

Extra ondersteuning op school

Themapagina Extra ondersteuning op school Samenwerkingsverbanden en scholen ontwikkelen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsprogramma te kunnen bieden.

Leraren en passend onderwijs

Themapagina Leraren en passend onderwijs Passend onderwijs begint in de klas. Leraren weten het beste wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daar goed bij past. Ze weten wat zij zelf kunnen bieden en wat ze nog bij kunnen leren.

Medezeggenschap

Themapagina Medezeggenschap Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs. Zo heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school.

Rol van ouders

Themapagina Rol van ouders U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van de school om daarvoor te zorgen. Dit doet de school in overleg met u.

Toelaatbaarheidsverklaringen

Themapagina Toelaatbaarheidsverklaringen Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband (swv) nodig. Dit geldt ook als ouders hun kind hier direct aanmelden.

Problemen tussen ouders en school

Themapagina Problemen tussen ouders en school Waar kunt u terecht als u het niet eens bent over het besluit over de toelating van uw kind op of als er problemen zijn met de ondersteuning die uw kind krijgt? Uw eerste aanspreekpunt is dan altijd de school.

Thuiszitten voorkomen

Themapagina Thuiszitten voorkomen De afgelopen jaren is gewerkt aan het terugdringen van de thuiszittersproblematiek, maar er zitten nog steeds kinderen onnodig thuis. Een belangrijk doel van passend onderwijs is dan ook om het aantal thuiszitters nog verder terug te dringen.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij