Zoeken

Ondersteuning op de reguliere school

Extra ondersteuning op de reguliere school kan in een reguliere klas, maar bijvoorbeeld ook in een speciale klas in de reguliere school. Daarbij kunnen scholen variëren in de mate van integratie: leerlingen volgen een deel van het onderwijs in een aparte groep en een deel in de reguliere klas. Ook een structuur- of trajectklas is mogelijk. Daarnaast kunnen ook andere vormen van remedial teaching, huiswerkbegeleiding, trainingen sociale vaardigheden onder deze vorm van extra onderwijsondersteuning vallen.

Schoolbestuur blijft verantwoordelijk

Bij bovengenoemde vormen van ondersteuning is de leerling ingeschreven op de reguliere school. Het schoolbestuur is er dus voor verantwoordelijk om deze leerlingen passend onderwijs te bieden. De school kan de ondersteuning op diverse manieren aanbieden, bijvoorbeeld door kleinere klassen in te richten, een vaste groepsleerkracht aan te stellen of specialisten uit het regulier of speciaal onderwijs of jeugdhulpverlening in te schakelen. Voor leerlingen die deze vormen van extra ondersteuning krijgen, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld.

Specifiek arrangement voor cluster 1 en 2

Ook voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve handicap kan de school een arrangement ontwikkelen, bijvoorbeeld met extra begeleiding vanuit cluster 1 of 2. Ook kunnen leerlingen als onderdeel van het arrangement een aantal lessen volgen op een school voor voortgezet onderwijs cluster 1 en 2. De lessen die de leerling in het vso volgt, tellen dan ook mee voor de onderwijstijd. De afspraken over dergelijke gecombineerde arrangementen worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij