Zoeken

Tijdelijke voorzieningen in het voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen tijdelijk geen onderwijs volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Om te voorkomen dat zij tussen de wal en het schip vallen en voortijdig het onderwijs verlaten, kan het samenwerkingsverband een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) onderdeel laten zijn van het samenwerkingsverband.

Orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc)

Een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) is een onderwijsvoorziening waar leerlingen onderwijs volgen voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is. Een opdc valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De leerlingen in een opdc blijven ingeschreven op de reguliere school. Ze mogen maximaal 2 jaar (een deel van) het onderwijsprogramma op een opdc volgen.

Opdc nieuwe stijl

Met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 gaan de middelen van voorheen Herstart, Op de Rails en Rebound naar het samenwerkingsverband vo. Ze worden gebundeld in het budget voor lichte ondersteuning. Het samenwerkingsverband kan dit budget gedeeltelijk of geheel besteden aan het inrichten van een opdc nieuwe stijl.

Inrichting opdc nieuwe stijl

Het samenwerkingsverband neemt de inrichting (of doorstart) van een opdc op in het ondersteuningsplan als onderdeel van het dekkend aanbod voor leerlingen. In het ondersteuningsplan staat welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor het volgen van (een deel van) het onderwijsprogramma op een opdc. Ook voor het primair onderwijs wordt momenteel gewerkt aan de mogelijkheid voor een opdc nieuwe stijl.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij