Zoeken

Hoogbegaafdheid

Passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Bij voorkeur komt het regulier onderwijs aan die onderwijsbehoefte tegemoet. Het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen hoort binnen de basisondersteuning, het basisaanbod van een school.

Goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn verantwoordelijk voor dekkend onderwijsaanbod in hun regio dus ook voor hoogbegaafde leerlingen. In het algemeen kan passend onderwijs in de samenwerkingsverbanden langs drie lijnen worden ingericht:

  1. Basisondersteuning die elke reguliere school in een samenwerkingsverband moet kunnen bieden.
  2. Lichtere vormen van extra ondersteuning in aanvulling op de basisondersteuning.
  3. Zwaardere vormen van extra ondersteuning.

Het is aan elk samenwerkingsverband om tot een evenwichtig geheel van basisondersteuning en aanvullende voorzieningen te komen. Dat leidt dus regionaal tot verschillen.

Ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen

In de basisondersteuning die elke school in een samenwerkingsverband biedt, moet rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde
leerlingen. Veel hoogbegaafde leerlingen kunnen met een goede basisondersteuning onderwijs binnen een reguliere school volgen die aansluit bij hun mogelijkheden. En die rekening houdt met wat deze leerlingen nodig hebben. Voor hoogbegaafde leerlingen betekent dit bijvoorbeeld extra verrijkingsstof, sneller door de methode of het onderwijs gaan (klas overslaan) of het compacter aanbieden van de lesstof (bijvoorbeeld minder instructie). Voor een grote groep
hoogbegaafde leerlingen zijn dit effectieve onderwijsaanpassingen.

  • In aanvulling op de basisondersteuning kunnen middelen ingezet worden voor specifieke voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opzet van plusklassen of –groepen, waar een gespecialiseerde leerkracht het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verzorgt. Daarnaast kan het gaan om de inrichting van een steunpunt hoogbegaafde leerlingen in een samenwerkingsverband dat op verzoek scholen ondersteuning biedt bij het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
  • Ook voor hoogbegaafde leerlingen kan sprake zijn van extra ondersteuning in voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs of het regulier onderwijs. Het gaat dan om hoogbegaafde leerlingen met bijkomende gedrags- of leerproblematiek. Een stijgend aantal scholen voor voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen met bijvoorbeeld autisme. Daarnaast zijn er ook reguliere scholen die leerlingen met autisme en een hoge begaafdheid voorbereiden op een hbo-opleiding of universitaire opleiding in zogenoemde autiklassen.

Middelen voor hoogbegaafdenonderwijs

Scholen krijgen reguliere bekostiging. Die maakt het mogelijk in de klas te differentiëren. Voor hoogbegaafde kinderen waarvoor deze mogelijkheden in de klas ontoereikend zijn, kan extra inzet vanuit (de middelen van) het samenwerkingsverband nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het inrichten van bovenschoolse plusklassen of steunpunten Hoogbegaafdheid. De middelen die het samenwerkingsverband ontvangt, zijn bedoeld voor het bieden van (extra) ondersteuning aan alle kinderen die dat nodig hebben. Dus ook aan hoogbegaafde kinderen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij