Zoeken

Medezeggenschap

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs. Zo heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. En de ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr), waarin ouders, personeel en – in het voortgezet onderwijs – ook leerlingen zitten. De mr heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en hierop heeft de mr adviesrecht.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (opr) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In de opr zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Via de opr hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld is. De leden van de opr worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (mr) van de scholen, maar zij hoeven zelf niet in de mr te zitten.

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het landelijke steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van de medezeggenschap bij passend onderwijs in de nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor informatie en advies kunnen ouders, leraren, leerlingen, medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden terecht bij de helpdesk van het steunpunt. Daarnaast heeft het steunpunt een groot aantal handreikingen en checklists ontwikkeld, bijvoorbeeld over instemming met het ondersteuningsplan en het werven van opr-leden.

Lees meer over het steunpunt op www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij