Zoeken

Instemmen met het ondersteuningsplan

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (opr) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de opr in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er alle ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen.

Aandachtspunten leraren en ouders

Voor de opr zijn onder meer de volgende punten belangrijk:

  • Wat valt onder de basisondersteuning die elke school moet bieden en wat onder extra ondersteuning? En hoe regelen de scholen dit?
  • Welke extra expertise is er op de scholen om leraren te ondersteunen bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
  • Hoe heeft het samenwerkingsverband de financiën geregeld?
  • Heeft het samenwerkingsverband zicht op de leerlingenstromen?
  • Hoe wordt gezorgd voor extra ontwikkeling en professionalisering van leraren?
  • Hoe regelt het samenwerkingsverband de toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs?
  • Hoe werkt het samenwerkingsverband samen met gemeenten?
  • Hoe worden ouders geïnformeerd over de voorzieningen in de regio en waar kunnen zij terecht voor advies?

Procedure bij een geschil in medezeggenschap

Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het samenwerkingsverband het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap (de LCG WMS). De LGC WMS doet dan een bindende uitspraak over het geschil. Als een school en mr een geschil hebben over het schoolondersteuningsprofiel, kunnen de school of de mr dat geschil ook voorleggen aan de LGC WMS. Alle samenwerkingsverbanden en scholen zijn bij de LCG WMS aangesloten.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij