Zoeken

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, schorsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek.

Sinds het schooljaar 2015/2016 zijn er ook onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

Landelijk netwerk

Er zijn ongeveer 49 onderwijs(zorg)consulenten. Zij werken door heel Nederland, vanuit hun eigen regio. De consulenten worden gecoördineerd vanuit een landelijk bureau in Den Haag. Onderwijs(zorg)consulenten hebben kennis van en ervaring in het werkveld van onderwijs en de zorg. Zij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en hebben een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Onderwijsconsulenten hebben een oplossingsgerichte instelling. Zij hebben begrip voor en zijn geïnteresseerd in de persoonlijkheid van het kind. Het belang van het kind staat voorop.

Aanmelden

Een onderwijs(zorg)consulent kan in beginsel worden ingezet wanneer de onderstaande stappen zijn doorlopen:

  1. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de leerkracht of met de directie van de school;
  2. Er is contact geweest met het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Werkwijzers

Werkwijzers vindt u op de website van onderwijsconsulenten.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij