Zoeken

Rol van ouders

U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van de school om daarvoor te zorgen. Dit doet de school in overleg met u, zodat u ook kunt meedenken over een passende plek voor uw kind. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan stelt de school na overleg met u een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.

School stelt ontwikkelingsperspectief vast, ouders leveren input

Binnen 6 weken nadat uw kind is ingeschreven, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met u. Veel scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook uw kind bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Als uw kind meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs verplicht. Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school spreekt met u, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op.

Maak afspraken

Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u afspreken hoe vaak u bij elkaar zit om de voortgang te bespreken. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueert de school elk jaar met u het ontwikkelingsperspectief en stelt het waar nodig bij.

Geen kind tussen wal en schip

In onderstaande factsheet leest u welke stappen ouders samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij