Zoeken

Leerlingenvervoer

Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling gebruikmaken van leerlingenvervoer, bijvoorbeeld vanwege een handicap. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Sinds 1 augustus 2014 is een aantal zaken op het gebied van leerlingenvervoer gewijzigd.

Aanspraak maken op leerlingenvervoer

In de volgende situaties kunnen leerlingen aanspraak maken op een vergoeding voor leerlingenvervoer:

  • vervoer van leerlingen met een handicap
  • vervoer van leerlingen naar (speciale) scholen voor basisonderwijs op basis van afstand
  • vervoer naar een school voor bijzonder onderwijs

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen sinds 1 augustus 2014 alleen nog aanspraak op bekostiging hebben als zij vanwege hun handicap met ander vervoer dan het openbaar vervoer moet reizen, of als zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gold dit al.

Beoordelen aanvraag

Sinds 1 augustus 2014 moet een gemeente bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Vergoeding leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer wordt vergoed op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking. Als een leerling naar het bijzonder onderwijs gaat vanwege een bepaalde godsdienstige richting of levensbeschouwing, dan speelt dat ook mee. Onderwijskundige methoden worden niet als richting gezien.

Minimale afstandsgrens: 6 km

Voor leerlingen die staan ingeschreven bij het speciaal onderwijs en (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen, kan de gemeente een afstandsgrens vaststellen van minimaal 6 km. Als de afstand tot de school korter is, kunnen ouders geen aanspraak maken op bekostiging van het vervoer.

Drempelbedrag en inkomensafhankelijke bijdrage

Als het inkomen van ouders van leerlingen van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs boven een bepaalde grens ligt, mag een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast kan aan ouders van leerlingen van basisscholen bij een afstand woning-school van meer dan 20 km een inkomensafhankelijke bijdrage worden gevraagd. Het drempelbedrag en de inkomensafhankelijke bijdrage gelden niet als de leerling vanwege een handicap niet zelfstandig kan reizen.

Leerlingenvervoer aanvragen en bezwaar

U vraagt het speciaal vervoer aan via het formulier van uw gemeente. Uw gemeente kan u ook adviseren over de plaatselijke regelgeving. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bij uw gemeente in bezwaar en beroep gaan.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij