Zoeken

Uw kind aanmelden op school

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met u – een andere school die de ondersteuning wel kan bieden. Dat kan een school voor regulier- of voor speciaal onderwijs zijn. Zo kan uw kind naar de school die het best bij hem of haar past.

Een school kiezen

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan dan een reguliere of een speciale school zijn. U kunt uw kind ook aanmelden bij een school die buiten het samenwerkingsverband van uw woonplaats ligt.

Informatie over de ondersteuning die een school biedt, staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit profiel vindt u in de schoolgids.

Vanaf wanneer aanmelden bij primair en voortgezet onderwijs?

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan, bijvoorbeeld bij populaire scholen. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over toelating. Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs kunt u het beste wachten totdat de basisschool uw kind een schooladvies heeft gegeven. De scholen in het voortgezet onderwijs moeten dat advies namelijk meewegen in hun besluit over toelating van leerlingen. In het voortgezet onderwijs wordt vaak een vaste inschrijftermijn gebruikt. Op de website van scholen kunt u daarover meer informatie vinden.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld.

Uw kind aanmelden bij meerdere scholen

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven, binnen en buiten de regio van het samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de scholen te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. Sommige samenwerkingsverbanden hebben een centraal aanmeldingspunt. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Contactgegevens samenwerkingsverbanden

Bekijk de contactgegevens van alle 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. U ziet welke gemeentes onder welk samenwerkingsverband vallen en u kunt de bijhorende kengetallen downloaden. Als u uw eigen woonplaats invoert, ziet u meteen de contactgegevens van het samenwerkingsverband waar uw gemeente onder valt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij