Zoeken

Toelating in het speciaal onderwijs

Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)? Dan onderzoekt de school de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Voordat uw kind kan worden toegelaten tot het (v)so, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De (v)so-school moet daarvoor zorgen.

Toelaatbaarheidsverklaring voor het (v)so

Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten deskundigen advies geven. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring, dan kan het naar het (v)so. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet de school waar u uw kind hebt aangemeld, na overleg met u een andere school vinden die een passend aanbod heeft.

Aanmelding bij cluster 1 en 2

Onder cluster 1 en 2 valt onderwijs voor visueel of auditief gehandicapte kinderen of kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden. Hebt u uw kind aangemeld bij een instelling voor cluster 1 of 2, dan geldt een andere procedure. De commissie van onderzoek van de instelling beoordeelt dan of uw kind toelaatbaar is, en niet het samenwerkingsverband. Als uw kind voldoet aan de toelatingscriteria, laat de commissie hem of haar tot de instelling toe. De commissie kan ook constateren dat uw kind met extra begeleiding regulier onderwijs kan volgen. In dat geval zal de commissie dat aan u laten weten en haar beslissing toelichten. U moet uw kind dan aanmelden bij een andere school.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij