Zoeken

Thuiszitten voorkomen

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, VNG, NJI, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW worden de krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Wat zijn thuiszitters?

Onder thuiszitters verstaan we:

  • leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven (absoluut verzuim)
  • leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim)

Een jongere die een vrijstelling voor de leerplicht heeft ontvangen, is dus geen thuiszitter. Leerplichtigen kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat ze onderwijs volgen in het buitenland. Ouders moeten bij de leerplichtambtenaar een beroep doen op een vrijstelling.

Gezamenlijke aanpak – het Thuiszitterspact

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind. Van alle betrokkenen mag dus worden verwacht dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En als het zich toch voordoet, dit zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals verbetering van de registratie, versterking van de leerplichtfunctie, inzet van onderwijsconsulenten en inspanningen om te komen tot een sluitende regionale thuiszittersaanpak. Verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is tot succes.

Op 13 juni 2016 is door Staatssecretarissen Dekker (OCW) en Van Rijn (VWS), de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG een pact gesloten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. De afspraken moeten een impuls geven aan de regio’s om het aantal thuiszitters terug te dringen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld om de afspraken uit dit Pact aan te jagen.

Gedragswerk

Gedragswerk ondersteunt, op verzoek van partijen in de regio, onderwijs- en zorgprofessionals, samenwerkingsverbanden en gemeenten om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken om tot een plan van aanpak of werkagenda te komen om het thuiszitten structureel op te lossen en te voorkomen.

Toolbox met documenten en websites over thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren ook veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. We hebben al deze documenten verzameld in een handige toolbox.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij