Zoeken

Meer over thuiszitters

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Dat blijkt uit een onderzoek naar de thuiszittersproblematiek van Ingrado, de landelijke vereniging van afdelingen Leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt).

Vaak meerdere problemen tegelijk

Uit het onderzoek van Ingrado blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten vaak meerdere problemen tegelijk spelen. Gemiddeld gaat het om 3 problemen per thuiszitter. De achterliggende redenen van thuiszitten zijn divers. De 5 meest voorkomende redenen, vaak in combinatie, zijn volgens Ingrado:

  • Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis
  • Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel)
  • Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen
  • Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere
  • Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een risico op thuiszitten met zich meebrengt. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het VO te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit is voor sommige leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een VO-school groter.

Thuiszitterspact

In het pact dat 13 juni 2016 is gesloten door OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG, is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen gaan afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd. Ook worden gemeenten en samenwerkingsverbanden opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitters tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten en samenwerkingsverbanden het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen.
In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. Goede communicatie met ouders is één van de sleutels tot succes.

Waarom mogen leerlingen niet thuiszitten?

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Ook als een leerling thuis onderwijs krijgt, vindt het ministerie van OCW dit geen volwaardig alternatief voor schoolbezoek. Hiervoor zijn 2 redenen:

  • Het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
  • Er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat buiten scholen wordt geboden.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij