Zoeken

Toelaatbaarheidsverklaringen

Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband (swv) nodig. Dit geldt ook als ouders hun kind hier direct aanmelden.

Algemene principes voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het (v)so

Als een leerling voor het eerst wordt aangemeld of wordt doorverwezen vanuit het regulier onderwijs, gelden de volgende punten:

  • ‘Verwijzer betaalt’: het swv van de verwijzende school geeft een tlv af.
  • Is er geen verwijzende school? Dan geeft het swv van de regio waar de leerling woont de tlv af.
  • Het swv dat de tlv heeft afgegeven, geeft na verloop van de tlv ook een eventuele volgende tlv af.

Verwijzende school

Het begrip ‘verwijzende’ school wordt gebruikt om te bepalen welk samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moet afgeven en moet betalen voor plaatsing in het (v)so. Daarbij wordt allereerst gekeken of er een verwijzende school is. Dit is het geval als een leerling al staat ingeschreven op een school. Kan deze school niet langer passende ondersteuning bieden, dan is dit de verwijzende school. Het samenwerkingsverband waarbinnen die school valt, geeft de tlv af en betaalt de plaatsing in het (v)so.

Geldigheid van een tlv voor het (v)so

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het (v)so is landelijk geldig. Het samenwerkingsverband geeft een tlv voor minimaal 1 schooljaar af. Als de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar wordt afgegeven, moet deze ook het schooljaar daarna nog geldig zijn.

Deskundige adviseert over toelaatbaarheid

Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten 2 deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft ten minste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Leerlingen in een residentiële instelling

Leerlingen in een residentiële instelling kunnen direct worden ingeschreven bij de (v)so-school waar de instelling mee samenwerkt. Er hoeft dan ook niet eerst een tlv te worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als de leerling bij de plaatsing in de instelling al een tlv heeft, moet de (v)so-school de leerling inschrijven met de tlv. Zo wordt ervoor gezorgd dat het goede samenwerkingsverband voor de leerling betaalt en dat wordt uitgegaan van de goede bekostigingscategorie.

Toelaatbaarheidsverklaring in het sbo Toelaatbaarheidsverklaring voor jongeren in een jji of gji

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij