Zoeken

Toelaatbaarheidsverklaring in het sbo

Met de komst van passend onderwijs zijn het beleid en de bekostiging voor de lichte ondersteuning in het primair onderwijs, waaronder het speciaal basisonderwijs (sbo), niet veranderd. Er is dan ook geen sprake van een overgangssituatie. Op deze pagina leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor plaatsing in het sbo.

Verschillen tussen samenwerkingsverbanden

Voor een plek in het speciaal basisonderwijs (sbo) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vanaf augustus 2014 verantwoordelijk voor het afgeven daarvan. Elk samenwerkingsverband formuleert eigen criteria en een procedure voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo. Er kunnen dan ook verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden.

Principes voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo

Als een leerling wordt verwezen naar of aangemeld bij het sbo, gelden de volgende principes:

  • Het samenwerkingsverband waar de sbo-school staat, geeft de tlv af.
  • Het samenwerkingsverband van de school die de leerling verwijst, betaalt voor de tlv.
  • Bij een eerste aanmelding bij het sbo (de leerling zit nog nergens op school) geeft het samenwerkingsverband waar de sbo-school staat de tlv af en betaalt.

Geldigheid en registratie van een tlv in het sbo

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de duur van de geldigheid van een tlv voor het sbo. Het samenwerkingsverband kan dit zelf bepalen. Een tlv voor het sbo hoeft door de school niet te worden geregistreerd in BRON. Er is dan ook geen voorgeschreven format voor het registreren van een tlv-nummer.

Deskundige adviseert over toelaatbaarheid

Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten 2 deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft ten minste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Grensverkeer van sbo naar sbo

Als het samenwerkingsverband een tlv afgeeft voor het sbo, betaalt dat samenwerkingsverband voor de plaatsing. Dat geldt ook als een leerling naar een sbo-school van een ander samenwerkingsverband gaat (overdracht). Het samenwerkingsverband waar de ouders hun kind voor een sbo-school hebben aangemeld, moet dan ook een tlv afgeven. Maar het ontvangt daar dan de bekostiging voor van het ‘oude’ samenwerkingsverband. Dit noemen we grensverkeer.

Principes bij verhuizing

De overdrachtsverplichting bij grensverkeer geldt niet als de ouders binnen 6 maanden voor of na de toelating tot het sbo verhuizen van een woning buiten het gebied van het samenwerkingsverband van de speciale school voor basisonderwijs naar een woning binnen dat gebied. In dat geval betaalt het samenwerkingsverband waar de ouders naartoe zijn verhuisd voor de plaatsing in het sbo. Dat geldt ook in andere gevallen waar sprake is van verhuizing: ouders melden hun kind aan bij de sbo-school (van hun voorkeur). De school vraagt een tlv aan bij het samenwerkingsverband waar de betreffende sbo-school staat.

Betrokkenheid van ouders

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft en plaatsing in het sbo mogelijk wenselijk is, informeert de school de ouders daarover. De inbreng van ouders over de thuissituatie en de vraag hoe zij de problemen rond hun kind ervaren, is voor de school van belang om goede ondersteuning te kiezen. De school vraagt de tlv aan, maar is het aan ouders om hun kind aan te melden bij de (sbo-)school van hun voorkeur.

Factsheet en handreiking afgeven en registreren tlv

Welke eisen gelden voor het uitwisselen van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) met BRON? Welke gegevens hebt u daarvoor nodig? DUO zette in een factsheet alle eisen op een rij. En om scholen en samenwerkingsverbanden bij het afgeven van tlv’s te ondersteunen, stelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met DUO en OCW een handreiking op.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij