Zoeken

Toelaatbaarheidsverklaring voor jongeren in een jji of gji

Voor jongeren in een justitiële jeugdinrichting of gesloten jeugdzorg (jji of gji) geldt de zorgplicht niet. Het onderwijs voor een jongere in een jji of gji wordt betaald door het Rijk en niet door een samenwerkingsverband. Wanneer het verblijf in de instelling eindigt, heeft de school geen zorgplicht. Dat betekent dat de jongere meteen wordt uitgeschreven.

Direct contact zoeken met school van herkomst of samenwerkingsverband

Omdat de jongere direct wordt uitgeschreven, is het van belang dat al bij de plaatsing in een jji of gji de school verbonden aan de residentiële instelling direct contact zoekt met de school van herkomst of met het samenwerkingsverband waar de jongere woont. Zo kan worden voorkomen dat er een gat ontstaat tussen de uitschrijving uit een jji of gji en de inschrijving op een nieuwe school.

Woonplaats uitgangspunt

Als na de plaatsing in geslotenheid inschrijving in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) nodig is, moet dit traject zo snel mogelijk worden gestart. De ouders melden hun kind aan bij de vso-school van hun voorkeur. Omdat het Rijk de vso-plaatsing in de instelling betaalt, is er geen verwijzende school. Dat betekent dat de woonplaats van de jongere, op basis van de aanmelding door de ouders, uitgangspunt is voor de bepaling wie de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moet afgeven (en de vso-plaatsing moet betalen).

Al geldige tlv bij jji en gji?

Heeft de jongere al een geldige tlv, dan hoeft er geen nieuwe tlv worden aangevraagd. Het samenwerkingsverband dat de oorspronkelijke tlv heeft afgegeven is verantwoordelijk voor de bekostiging van deze leerling.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij