Zoeken

Beleidsdocumenten mbo

Op deze pagina vindt u een overzicht van beleidsdocumenten die relevant zijn voor passend onderwijs in het mbo. Het gaat om onderzoeken en rapporten van de afgelopen periode, zoals de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, het Interdepartementaal beleidsonderzoek BVE en de kabinetsreactie daarop.

Reactie van minister Bussemaker van OCW op Kamervragen over (jonge) moeders die een opleiding volgen

In dit verslag geeft minister Bussemaker van OCW een reactie op verschillende Kamervragen over de drempels en belemmeringen die (jonge) moeders met kinderen ondervinden bij het volgen van een opleiding. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een eerdere brief van het Steunpunt Studerende moeders en de reactie daarop van de minister.

Minister Bussemaker beloofde in onderstaande brief van juni 2014 ook om de informatievoorziening aan studerende moeders te verbeteren. Daarom is een webtool gelanceerd waarin jonge moeders en/of hun mentoren allerlei informatie over regelingen voor jonge alleenstaande studerende moeders kunnen raadplegen: www.studiemetkind.nl.

Kamerbrief aan Stichting Steunpunt Studerende Moeders

Minister Bussemaker van OCW reageert in deze brief op een eerdere brief van het Steunpunt Studerende moeders over de drempels en belemmeringen die (jonge) moeders met kinderen ondervinden bij het volgen van een opleiding. In de brief geeft ze aan hoe de ministeries van OCW en SZW hun uiterste best doen om obstakels weg te nemen

Onderzoek naar toelating studenten met autismespectrumstoornis

Start Foundation opende van juli tot en met september 2013 een meldpunt waar studenten in het mbo en hoger onderwijs (ho) met een stoornis in het autistisch spectrum konden melden dat mbo- of ho-instellingen ze vanwege deze stoornis zouden hebben geweigerd. Naar aanleiding hiervan deed de Inspectie van het onderwijs onderzoek naar het toelatingsbeleid van 4 instellingen. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek.

Brief over kwaliteit van het mbo-onderwijs

Deze brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevat een passage die relevant is voor het mbo. In de brief zegt de minister dat begeleiding en ondersteuning van kwetsbare studenten blijvende aandacht verdienen. We mogen deze leerlingen niet uit het oog verliezen, zeker niet bij het uitvoeren van een ambitieuze agenda voor het mbo.

Relevante passages mbo in beleidsdocumenten passend onderwijs

In de stukken die de afgelopen jaren over passend onderwijs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, wordt ook aandacht besteed aan het mbo. In de onderstaande documenten zijn de voor het mbo relevante passages geel gemarkeerd.

Uitslagen ja/nee enquête mbo-instellingen

Om de voortgang van de invoering van passend onderwijs in het mbo zichtbaar te maken, is in oktober 2013 een zogenoemde ja/nee-enquête gehouden onder de mbo-instellingen. De vragen zijn opgesplitst in 2 categorieën: de eerste categorie vragen gaat over de samenwerking van de mbo-instellingen met de samenwerkingsverbanden vo en de tweede over de situatie binnen de mbo-instellingen.

Aandacht voor kwetsbare studenten in het mbo

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de zorg voor kwetsbare studenten in het mbo. Hierbij gaf de Inspectie bijzondere aandacht aan de intake, de feitelijke begeleiding, de dossiervorming en de effectmeting. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.

Naar passend onderwijs

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het nieuwe stelsel van passend onderwijs.

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk (SMW) in het mbo

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  voor de subsidiëring van schoolmaatschappelijk werk in de bve-sector (subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo).

Interdepartementaal beleidsonderzoek Risicoleerlingen en hun leerloopbanen in het mbo

Voortijdig schoolverlaten is een groot probleem. De voortijdige schooluitval blijft ondanks bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven onverminderd groot. Voortijdig schoolverlaten doet zich in alle sectoren van het onderwijs voor. De uitvalkans bij sommige groepen leerlingen is zo hoog dat met recht gesproken kan worden van risicoleerlingen.

Dit onderzoek gaat in op de vraag welke wijzigingen in de vormgeving van het BVE-stelsel (regelgeving, bekostiging en organisatie) nodig zijn om de doorlopende leerloopbaan van het vmbo naar het mbo te verbeteren en de arbeidsmarktkansen van risicoleerlingen te vergroten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderwijs voor de andere deelnemers.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij