Zoeken

Algemeen overleg negende voortgangsrapportage passend onderwijs

De Negende voortgangsrapportage passend onderwijs: die werd op 29 juni in de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg besproken. Over regulier onderwijs in de buurt, zorgen over de uitvoering, meer gerichte ondersteuning en het Thuiszitterspact.

De staatssecretaris heeft in het debat benadrukt dat het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen. Als het even kan op een reguliere school in de buurt, zodat ook kinderen met een ondersteuningsbehoefte na schooltijd nog met hun klasgenootjes kunnen spelen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij vindt dat  de uitvoering van passend onderwijs nog niet overal goed loopt. En, natuurlijk is het ook niet altijd gemakkelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijs te bieden in een reguliere school. Daarom gaat hij samen met de raden, vak- en ouderorganisaties een inventarisatie doen naar de knelpunten en gevonden oplossingen in de praktijk. Zodat er gericht ondersteuning kan worden geboden aan leraren en scholen.

Een aantal Kamerleden complimenteerden de staatssecretaris met het sluiten van een Thuiszitterspact, maar drongen ook aan op snelheid en concrete acties. Immers, kinderen die nu thuis zitten, moeten zo snel mogelijk weer naar school. Zij hebben geen tijd om te wachten. De landelijke aanjager, Marc Dullaert is aangesteld om de partijen in de regio scherp te houden en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen snel werk maken van de thuiszittersaanpak in hun regio. De staatssecretaris doet in de volgende voortgangsrapportage verslag van de resultaten.

Daarnaast werd er ook gesproken over een aantal specifieke doelgroepen van passend onderwijs, zoals de hoogbegaafde leerlingen en het onderwijs aan kinderen in  een zorgklas/“samen naar school klas” (initiatief NSGK). De staatssecretaris laat komend najaar een monitor uitvoeren naar het aanbod voor hoogbegaafden bij samenwerkingsverbanden en heeft aangegeven dat er verschillende routes mogelijk zijn om zorgklassen te financieren. Ook heeft hij aangegeven bereid te zijn om, in overleg met betrokken voorzieningen en scholen, de verschillende mogelijkheden voor zorgklassen verder te verkennen. Ten slotte spraken enkele Kamerleden hun steun uit voor het besluit van de staatssecretaris om de middelen voor lwoo en pro niet te verevenen maar een alternatief bekostigingsmodel uit te werken.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij