Zoeken

Algemeen Overleg passend onderwijs

Op 5 juli was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over passend onderwijs. Hierin werd de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs besproken.

De staatssecretaris heeft in het debat teruggeblikt op de afgelopen drie jaar passend onderwijs, dat inmiddels halverwege de implementatieperiode (2014-2020) is. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor de passie en toewijding waarmee leraren en alle anderen op scholen en bij samenwerkingsverbanden de uitdagingen van passend onderwijs aangaan. Dit heeft ook al tot de nodige resultaten geleid. Meer dan voorheen lukt het gelukt om kinderen een plek te geven in het reguliere onderwijs, zodat kinderen samen kunnen leren, spelen sporten en opgroeien. De financiële prikkel om leerlingen te verwijzen naar het speciaal onderwijs is er niet meer. Ook heeft de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs een impuls gekregen en is de aandacht voor thuiszitters toegenomen. Ouders zijn redelijk tevreden over de ondersteuning die hun kinderen krijgen.

Extra actie

Op verschillende onderdelen is er nog extra actie nodig om te zorgen dat voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs kan worden gerealiseerd. De besturen en samenwerkingsverbanden moeten stappen zetten op de transparantie en verantwoording van de inzet van hun middelen en de wijze waarop de samenwerkingsverbanden zijn ingericht. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zijn aanzet als het gaat om het terugdringen van onnodige bureaucratie. Maar dat hoeven zij niet alleen te doen. Er komt een vervolg op de operatie regels ruimen. Hierbij worden ook de samenwerkingsverbanden betrokken. Ook afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp en zorg kan beter. Daarvoor blijven het ministerie van OCW en VWS nauw samenwerken.

Nadere analyse

Een aantal Kamerleden pleitte in het debat voor een landelijk niveau van basisondersteuning. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij een nadere analyse gaat doen om na te gaan waar het probleem zit en of een landelijk voorgeschreven niveau van basisondersteuning daarvoor een oplossing kan bieden. Hij heeft gevraagd om voorbeelden van hoe de basisondersteuning dan beschreven zou kunnen worden.

Ernstige meervoudige beperking

Ook is een onderzoek toegezegd over de financiering van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Gevraagd was om scholen direct te bekostigen voor deze leerlingen en niet via de samenwerkingsverbanden. Daar hangen naar mening van de staatssecretaris ook nadelen aan. Voor hierover een besluit te nemen, wordt daarom eerst een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid hiervan.

Op donderdag 6 juli vindt een Voortgezet Algemeen Overleg plaats. De Kamerleden kunnen dat moment gebruiken om moties in te dienen.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij