Zoeken

Minister Slob spreekt Tweede Kamer over passend onderwijs

Op veel plekken wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Dat concludeert minister Slob in zijn brief over passend onderwijs die hij op 25 juni 2018 aan de Tweede Kamer aanbod. Bij de brief voegde hij ook de twaalfde voortgangsrapportage over passend onderwijs toe. Op maandag 2 juli volgde er een debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer.

In zijn brief deelt minister Slob de zorgen die er over passend onderwijs leven bij leraren, schoolleiders en ouders. De minister wil daarom terug naar de basis: Wat hebben leerlingen nodig? Wat hebben leraren en scholen nodig om dat te kunnen organiseren? En hoe kan het samenwerkingsverband ze daarbij het beste ondersteunen? In de komende periode zet hij daarvoor de volgende stappen:

  1. Het eigenaarschap bij scholen en leraren (met betrokkenheid van ouders) vergroten.
  2. De informatievoorziening over passend onderwijs voor scholen, leraren en ouders verbeteren.
  3. De taken, verwachtingen en governance van samenwerkingsverbanden aanscherpen.

Twaalfde voortgangsrapportage
Bij de brief was de twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs gevoegd. De voortgangsrapportage geeft een beeld van de recente ontwikkelingen bij passend onderwijs. De rapportage is (onder andere) gebaseerd op het onderzoek van het Evaluatieprogramma passend onderwijs (NRO).

Daarnaast is ook onderzoek uitgevoerd naar het leerlingenvervoer, de belemmeringen om te kiezen voor opting out in het kader van LWOO en de trends in de leerlingaantallen (voortgezet) speciaal onderwijs.

Debat in Tweede Kamer
Op maandag 2 juli 2018 sprak de minister met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in passend onderwijs. Het was een lang en intensief debat, waar veel onderwerpen aan de orde zijn gesteld. Zo is gesproken over de zorgen die er over passend onderwijs leven bij leraren, schoolleiders en ouders. Verder kwamen specifieke thema’s aan de orde, zoals het snijvlak tussen onderwijs en zorg, het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, de financiële reserves van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen, goed bestuur, de toegankelijkheid van het (v)so, thuiszitters, de financiële effecten bij passend onderwijs en maatwerk.

Toezeggingen en moties
Tijdens het debat met de Kamer deed de minister een aantal toezeggingen. Daarnaast zijn er moties ingediend. Op 5 juli 2018 werd over de moties gestemd. De toezeggingen en moties zullen niet leiden tot stelselwijzigingen. Wel wordt doorontwikkeling en een betere uitvoering van passend onderwijs gestimuleerd. Ook zal de minister dit najaar in gesprek gaan met het onderwijsveld. Samen met minister De Jonge van VWS zal hij na de zomer een brief aan de Tweede Kamer sturen over de gezamenlijke ambities rondom de aansluiting onderwijs en zorg.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij