Zoeken

Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Eind maart 2018 is de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 aan dit experiment deelnemen. 

Het experiment regelt dat een vso-school/vestiging en een reguliere vo-school die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen werken. Datzelfde geldt voor samenwerking tussen een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo). Deze scholen kunnen dus met behoud van de deelnemende scholen leerlingen van deelnemende scholen onderling mengen. Na vier jaar gaan de scholen verder als één geïntegreerde school en wordt de (v)so-school opgeheven.

Eisen voor bevoegdheid

Op dit moment kunnen VSO-leraren door verschillende eisen in bevoegdheid nog niet altijd overal lesgeven. Docenten van de deelnemende scholen kunnen wel lesgeven op een gewone vo-school. Dat kan ook als zij (nog) niet voldoen aan de daar geldende bevoegdheidseisen. De deelnemende scholen kunnen de experimenteerperiode gebruiken voor het opleiden van leraren. Besluiten ze na die vier jaar als geïntegreerde school door te gaan, dan zijn de docenten alvast bevoegd om op de reguliere vo-school les te geven.

Voorwaarde experiment

Scholen kunnen zich tot 1 mei voor aanvang van het schooljaar waarop zij willen deelnemen aan het experiment een aanvraag indienen.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • Het moet om een samenwerking gaan tussen so-(s)bo of vso-vo.
  • Deelnemende scholen mogen voor de start van of tijdens de experimenteerperiode geen beoordeling als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben ontvangen.
  • Deelnemende scholen werken mee aan onderzoeken die door of namens de minister zijn ingesteld.
  • Gedurende het experiment is het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen van beide scholen onderwijs volgen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en dus aanspreekpunt hiervoor voor de Inspectie.

Achtergrond

Het samengaan van speciale en reguliere scholen past in een bredere ontwikkeling om tot meer maatwerk voor leerlingen te komen. Met een geïntegreerde voorziening kunnen scholen kinderen een onderwijsplek bieden die zo dicht mogelijk in de buurt is van hun eigen huis. Ook komen ze zo integraal tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast spelen in sommige regio’s ook ontwikkelingen als leerlingendaling en negatieve verevening een rol.

Meer tijd nodig

Het is wettelijk mogelijk leerlingen met een ondersteuningsvraag in te schrijven in het reguliere onderwijs en de (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) school/vestiging op te heffen. In de praktijk blijkt het voor ouders en leerkrachten echter een te grote overgang om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte direct in te schrijven op een reguliere school. Juist omdat het gaat om kwetsbare leerlingen van wie een deel al negatieve ervaringen heeft opgedaan op een reguliere school. Hierdoor is er meer tijd nodig om vertrouwen te winnen. En meer tijd nodig om voldoende expertise op de reguliere school te borgen, zodat deze voldoet in de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. De nu geboden experimenteerruimte helpt daarbij.

 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij