Zoeken

Over passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend onderwijs in het kort

Themapagina Passend onderwijs in het kort Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden.

Scholen hebben zorgplicht

Themapagina Scholen hebben zorgplicht Scholen hebben vanaf nu zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Themapagina (Voortgezet) speciaal onderwijs Leerlingen met een beperking kunnen naar het regulier onderwijs met extra ondersteuning of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking of kinderen met gedragsproblemen.

Inpassing van lwoo en pro

Themapagina Inpassing van lwoo en pro Sinds 1 januari 2016 vallen ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs en jeugdhulp

Themapagina Passend onderwijs en jeugdhulp Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken.

Evaluatie passend onderwijs

Logo Evaluatie passend onderwijsThemapagina Evaluatie passend onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) laat  het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) uitvoeren, dat de langetermijneffecten van de invoering van passend onderwijs evalueert op beleids- en praktijkaspecten.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij