Zoeken

Invoeringstermijn van de nieuwe bekostiging

 

De nieuwe bekostigingssystematiek wordt gefaseerd ingevoerd. Hieronder leest u hoe.

2014-2015: Dit is een overgangsjaar voor de bekostiging. Het (v)so wordt nog 1 jaar betaald vanuit het Rijk. De samenwerkingsverbanden krijgen het reguliere deel van de rugzakmiddelen. Zij kunnen dit vervolgens verdelen over de scholen. De rugzakmiddelen voor ambulante begeleiding gaan nog naar de (v)so-scholen, tenzij het samenwerkingsverband en het (v)so afspraken hebben gemaakt over de ambulante begeleiding en het daarbij betrokken personeel (opting out). Er is dus nog geen normatief ondersteuningsbudget voor samenwerkingsverbanden.

2015-2016: De nieuwe bekostiging gaat van start. De samenwerkingsverbanden krijgen een normatief ondersteuningsbudget. De overgangsregeling voor verevening is van toepassing, het correctiebedrag wordt voor 100 procent opgeteld of afgetrokken bij het normatief ondersteuningsbudget. Kosten voor leerlingen in het (v)so worden verrekend met het normatief ondersteuningsbudget. Ook geldt nog 1 jaar de herbestedingsverplichting. Dit betekent dat het samenwerkingsverband de voormalige rugzakmiddelen voor de ambulante begeleiding moet besteden bij het (v)so. Tenzij het samenwerkingsverband heeft afgesproken om ambulant begeleiders over te nemen van het (v)so.

2016-2017: De tweede stap op weg naar volledige verevening wordt gemaakt. Het correctiebedrag wordt bij een positieve verevening voor 90% van het normatief ondersteuningsbudget afgetrokken en bij een negatieve verevening voor 95% opgeteld. Er is geen sprake meer van een herbestedingsverplichting. Het percentage waarmee het ondersteuningsbudget wordt op- of afgebouwd tot het landelijk gemiddelde, wordt vastgelegd bij AMvB.

2017-2018: Het correctiebedrag wordt bij een positieve verevening voor 75% van het normatief ondersteuningsbudget afgetrokken en bij een negatieve verevening voor 80% opgeteld.

2018-2019: Het correctiebedrag wordt bij een positieve en negatieve verevening voor 60% van het normatief ondersteuningsbudget afgetrokken of opgeteld.

2019-2020: Het correctiebedrag wordt bij een positieve en negatieve verevening voor 30% van het normatief ondersteuningsbudget afgetrokken of opgeteld.

1 augustus 2020: De verevening is afgerond. Alle samenwerkingsverbanden krijgen nu naar verhouding evenveel geld om de ondersteuning aan leerlingen vorm te geven.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij