Zoeken

Verevening

Het ondersteuningsbudget was voor de invoering van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (v)so/lgf verschilde sterk per regio. De Evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ECPO) deed onderzoek naar deze verschillen en kwam tot de conclusie dat er geen inhoudelijke argumenten zijn om aan te nemen dat de behoefte aan extra ondersteuning over het land verschilt. Daarom adviseerde de commissie om het beschikbare budget voor extra ondersteuning naar verhouding van het aantal leerlingen te verdelen, ofwel te verevenen.

Verevenen: berekening en overgangsperiode

De omvang van het budget per samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband, vermenigvuldigd met een normbedrag. Zo ontstaat er een normatief ondersteuningsbudget voor het samenwerkingsverband. Omdat deze nieuwe berekening leidt tot een andere verdeling van het budget, geldt een overgangsregeling. In 5 jaar tijd, vanaf het tweede jaar na invoering van de wet (van 2015 tot 2020), groeit het samenwerkingsverband naar het nieuwe budget toe. Hierbij wordt op basis van de peildatum 1 oktober 2011 het niet-verevende bedrag (dat is de ‘oude’ situatie) vergeleken met het volledig verevende bedrag (de nieuwe situatie). Het verschil tussen beide bedragen is het zogenoemde correctiebedrag.

Het correctiebedrag wordt de komende jaren in afnemende mate opgeteld bij (bij een positief bedrag) of afgetrokken van (bij een negatief bedrag) het normatieve budget. De percentages waarmee dit gebeurt, is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op 1 augustus 2020 is het niet-verevende bedrag afgebouwd tot 0% en ontvangen de samenwerkingsverbanden naar verhouding evenveel geld.

Samenwerkingsverbanden betalen ondersteuning voor leerlingen in het (v)so

De samenwerkingsverbanden betalen de ondersteuningskosten voor leerlingen in het (v)so. Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Bepalen en betalen liggen hiermee in één hand. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële instelling. Zij kunnen direct worden ingeschreven in het (v)so. Zo wordt voorkomen dat zij na plaatsing in de instelling moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voor zij kunnen worden ingeschreven in het (v)so. De ondersteuningskosten voor de plaatsing in het (v)so worden jaarlijks door DUO berekend op basis van de 1 oktobertelling. Deze kosten worden rechtstreeks aan de (v)so-school betaald en verrekend met het budget van het betreffende samenwerkingsverband.

 

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij