Zoeken

Doelen passend onderwijs

De doelen van passend onderwijs moeten ervoor zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.

Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod

Samenwerkingsverbanden leggen in hun ondersteuningsplan vast welke ondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband bieden en welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen geven in hun schoolondersteuningsprofiel aan wat zij kunnen doen om leerlingen een passende plek te bieden. Zo is duidelijk wat het ondersteuningsaanbod in de regio is. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Die school heeft vervolgens zorgplicht. Ouders hoeven niet zelf langs verschillende scholen om een plek voor hun kind te vinden.

Minder bureaucratie

Passend onderwijs moet leiden tot minder bureaucratie. Het samenwerkingsverband krijgt zowel de middelen voor lichte als voor zware ondersteuning. Het bepaalt ook zelf de criteria en procedures voor deze ondersteuningsvormen. Zo kunnen zij sturen op minder administratieve lasten. Die middelen kunnen ze flexibel inzetten. Vanzelfsprekend moet het samenwerkingsverband wel inzicht geven in de wijze waarop het die middelen besteedt.

Goede docenten voor de klas

Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. De leraar staat er niet alleen voor: hij werkt samen met het team, de school en het samenwerkingsverband. Zij investeren in opbrengstgericht werken voor alle leerlingen én in de verdere ontwikkeling van leraren.

Geen thuiszitters

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. De afgelopen jaren is gewerkt aan het terugdringen van de thuiszittersproblematiek, maar er zitten nog steeds kinderen onnodig thuis. Daarom is een belangrijk doel van passend onderwijs om het aantal thuiszitters nog verder terug te dringen: een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

Betere afstemming tussen onderwijs en zorg

De afstemming tussen gemeenten en het onderwijs wordt steeds belangrijker. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en leerplicht. Maar ook voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Door goede afspraken te maken, kan  ondersteuning vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’ worden gerealiseerd en wordt versnippering voorkomen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij