Zoeken

Situatie vóór passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Voor die tijd konden leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden met een ‘rugzak’ deelnemen aan het regulier onderwijs of worden ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Op deze pagina leest u kort hoe dit in zijn werk ging.

Landelijke indicatiestelling

Sinds de invoering van de leerlinggebonden financiering (lgf) – het zogenaamde ‘rugzakje’ – en de oprichting van de regionale expertisecentra (rec’s) in 2003 werd op basis van een landelijke indicatiesystematiek bepaald of een leerling in aanmerking kwam voor inschrijving in het (v)so of in het reguliere onderwijs met een rugzak.

Regionale expertisecentra

De scholen voor (v)so werkten, met uitzondering van cluster 1 (voor leerlingen met een visuele beperking), samen in 34 regionale expertisecentra. Elk regionaal expertisecentrum had een commissie voor de indicatiestelling die volgens landelijk vastgestelde indicatiecriteria toetste of leerlingen toelaatbaar waren tot het (v)so. Met een positieve indicatie was het ook mogelijk om een leerling in te schrijven bij een reguliere school met een rugzakje. Voor elke leerling met een indicatie volgde een hogere bekostiging, in de vorm van de hogere bekostiging van het (v)so of in de vorm van het rugzakje voor regulier onderwijs.

Samenwerkingsverbanden lichte ondersteuning

Alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werkten samen in circa 240 samenwerkingsverbanden ‘weer samen naar school’ om de lichte ondersteuning voor leerlingen te regelen. Scholen waren dit wettelijk verplicht. Elk samenwerkingsverband had een permanente commissie leerlingenzorg (pcl) die beoordeelde of een leerling kon worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs.

Ook de scholen voor voortgezet onderwijs werkten samen in 83 samenwerkingsverbanden. Hierin nam ten minste 1 school voor praktijkonderwijs deel en 3 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs. Scholen voor havo en vwo waren niet verplicht om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband, maar in de praktijk gebeurde dit (op een uitzondering na) wel.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij