Zoeken

Inpassing van lwoo en pro

Sinds 1 januari 2016 vallen ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Daarmee zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

Samenwerkingsverbanden vo verantwoordelijk voor lwoo en pro

De inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs zorgt voor twee belangrijke veranderingen:

    • De samenwerkingsverbanden vo zijn nu verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro. De 16 regionale verwijzingscommissies (rvc’s) zijn per 1 januari 2016 opgeheven. Scholen die lwoo en/of pro aanbieden vragen nu een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband. De huidige landelijke criteria voor lwoo en pro blijven voorlopig gehandhaafd, evenals de lwoo-licenties. Er is wel een mogelijkheid tot ‘opting out’: als alle schoolbesturen het ermee eens zijn, kunnen samenwerkingsverbanden zelf bepalen welke criteria en procedure voor lwoo gelden, en/of welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie.
    • De samenwerkingsverbanden vo zijn sinds 1 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de ondersteuningsbudgetten van lwoo en pro. Deze budgetten zijn deel uit gaan maken van het budget voor lichte ondersteuning per samenwerkingsverband.

Veranderingen voor ouders en leerlingen

Voor (ouders van) leerlingen die al voor 2016 waren geïndiceerd voor lwoo of pro verandert er niets: deze indicaties blijven geldig. Ook (ouders van) leerlingen die nog geen indicatie hebben zullen weinig merken van de veranderingen, tenzij een samenwerkingsverband kiest voor een opting out. Bij een opting out kan een samenwerkingsverband de criteria en procedure voor de toewijzing van lwoo zelf bepalen. Dit kan gevolgen hebben voor de voorwaarden om toegelaten te worden tot het lwoo.

Vervolgstappen

  • Loslaten van de landelijke criteria en de duur van de toewijzing van lwoo en pro, en de lwoo-licenties.
  • Aanpassen van de bekostigingssystematiek.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij