Zoeken

Bekostiging lwoo en pro

De vmbo- en pro-scholen ontvangen voor elke leerling een vast budget van DUO. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de ondersteuningsbekostiging van lwoo en pro. Voor elk samenwerkingsverband is hiervoor een maximumbudget vastgesteld.

Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor ondersteuningsbekostiging lwoo en pro

Het bedrag dat scholen ontvangen voor een lwoo- of pro-leerling is opgesplitst in een budget voor basisbekostiging en een budget voor ondersteuningsbekostiging. De school ontvangt beide budgetten rechtstreeks van DUO. Nu lwoo en pro zijn ingepast in passend onderwijs, is het samenwerkingsverband wel verantwoordelijk voor het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro. Voor elk samenwerkingsverband is hiervoor een maximumbudget vastgesteld.

Maximering budget lwoo en pro

Budgettering op niveau van het samenwerkingsverband (sinds 1 januari 2016). Nu lwoo en pro zijn ondergebracht in passend onderwijs, geldt er een andere manier van budgettering: voor elk samenwerkingsverband is een maximumbudget voor lwoo en voor pro vastgesteld. Hieronder leest u hoe het budget per samenwerkingsverband is vastgesteld.

Ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning

De samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs zijn nu verantwoordelijk voor de budgetten van 3 vormen van lichte ondersteuning:

  • ondersteuningsbudget van lwoo
  • ondersteuningsbudget van pro
  • regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails)

Verrekening op basis van aantal lwoo- en pro-leerlingen

Het lichte ondersteuningsbudget valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voordat DUO de middelen voor lichte ondersteuning (de 3 budgetten gezamenlijk) overmaakt naar het samenwerkingsverband, vindt een verrekening plaats op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober is ingeschreven in het pro of als lwoo-leerling. Deze middelen gaan naar de vmbo-scholen met lwoo-licentie en de pro-scholen in het samenwerkingsverband. Het resterende budget wordt overgemaakt naar het samenwerkingsverband om de overige lichte ondersteuning vorm te geven.

Als dit budget wordt overschreden, dragen alle deelnemende scholen in het samenwerkingsverband naar rato van het aantal leerlingen bij om het tekort op te vangen. Dit gebeurt door een korting op de lumpsum van de deelnemende scholen. Zo wordt geregeld dat scholen altijd het budget krijgen voor de lwoo- en pro-leerlingen op hun school.

De budgetten voor lichte ondersteuning en voor zware ondersteuning zijn van elkaar gescheiden; een overschrijding op het ene budget gaat niet ten koste van het andere budget.

Lees meer over de manier waarop de budgetten voor lwoo en pro over de samenwerkingsverbanden wordt verdeeld:

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij