Zoeken

De huidige bekostigingssystematiek

De omvang van het ondersteuningsbudget voor lwoo en het ondersteuningsbudget voor pro per samenwerkingsverband bestaat uit een bedrag per leerling. Omdat er sprake is van een gebudgetteerde bekostiging vormt het aantal lwoo- en pro-leerlingen dat het samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012 de basis. Om rekening te houden met demografische ontwikkelingen, wordt het aantal lwoo- en pro-leerlingen uitgedrukt in een deelnamepercentage op 1 oktober 2012. Vervolgens wordt ieder jaar het totaal aantal vo-leerlingen in het samenwerkingsverband vermenigvuldigd met dit percentage. Het aantal leerlingen dat daaruit komt, wordt vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld bedrag.
Voorbeeld:

  • Een samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012 5.000 leerlingen waarvan er 500 deelnamen aan het lwoo en pro.
  • Op 1 oktober 2015 had dit samenwerkingsverband 6.000 leerlingen en maakten 550 leerlingen gebruik van het lwoo en pro.
    Het lichte ondersteuningsbudget lwoo en pro wordt als volgt berekend:
    500/5.000= 10%
    6.000 *10%= 600
    600 * een bedrag per leerling = lichte ondersteuningsbudget voor deel lwoo en pro

Het budget dat het samenwerkingsverband krijgt toegekend voor lwoo en pro is dus niet gebaseerd op het daadwerkelijke aantal leerlingen in het samenwerkingsverband in dat jaar (in dit geval 550), maar op het percentage lwoo- en pro-leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober 2012 (in dit geval 10%, dus 600 leerlingen).

In het vo is er sprake van kalenderjaarbekostiging. Voor het samenwerkingsverband betekent dit dat het budget voor lwoo en pro per kalenderjaar wordt toegekend (het budget voor de zware ondersteuning daarentegen wordt op schooljaarbasis aan het samenwerkingsverband toegekend). Het aantal leerlingen op 1 oktober van een jaar is bepalend voor de bekostiging voor lwoo en pro vanaf 1 januari in het kalenderjaar daaropvolgend.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij