Zoeken

Naar een nieuwe bekostigingssystematiek

Op dit moment is er sprake van een ongelijke verdeling van de middelen voor lwoo en pro: de ene regio heeft een hoger percentage lwoo- en pro-leerlingen dan de andere regio. Voor de zware ondersteuning is geregeld dat deze middelen uiteindelijk gelijk worden verdeeld over het land (verevening). Voor lwoo en pro blijkt uit onderzoek dat de middelen niet verevend moeten worden. Een alternatief bekostigingsmodel wordt uitgewerkt.

Geen verevening

Uit onderzoek blijkt dat de verwachte behoefte aan lwoo en pro niet gelijk is verdeeld over het land. De onderzoekers geven aan dat de behoefte aan lwoo en pro zich het beste laat meten door te kijken naar de mate van leerachterstand en de cognitieve capaciteit van een leerling. Vervolgens laten zij zien dat leerachterstand en (in beperkte mate) IQ samenhangen met kenmerken van het ouderlijk milieu, en deze kenmerken ongelijk zijn verdeeld over het land. De conclusie van de onderzoekers is dat de middelen voor lwoo en de ondersteuningsmiddelen voor pro niet gelijk moeten worden verdeeld over de samenwerkingsverbanden; een bekostigingssystematiek zou rekening moeten houden met sociaal-economische aspecten, zoals het opleidingsniveau van de ouders, in de regio.

Bouwstenen voor een nieuwe bekostigingssystematiek

Het onderzoek laat ook zien dat de huidige verdeling van de middelen wel moet worden aangepast, omdat het historisch (of huidige) gebruik van lwoo en pro geen goede maatstaf is voor de verdeling van de middelen. Het zegt namelijk weinig over de werkelijke behoefte aan lwoo en pro binnen het samenwerkingsverband. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en de opbrengsten van een aantal bijeenkomsten in het land, wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek. Dit wordt opgenomen in een wetswijziging. Daarin wordt ook het loslaten van de criteria en duur van de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties opgenomen. Tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetswijziging, blijven de landelijke criteria en duur voor lwoo en pro bestaan, en blijft de huidige bekostigingssystematiek in tact. Voor lwoo blijft de mogelijkheid tot opting out bestaan.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij