Zoeken

Loslaten criteria lwoo en pro

Op dit moment gelden nog de landelijke criteria en duur van de toewijzing van lwoo en pro, en de lwoo-licenties. Middels een wetswijziging zal dit worden losgelaten, zodat de scholen in het samenwerkingsverband net als bij de zware ondersteuning en het speciaal basisonderwijs zelf kunnen bepalen welke leerlingen lwoo-ondersteuning nodig hebben in het vmbo, en welke leerlingen naar het praktijkonderwijs gaan.

Maatwerk

Samenwerkingsverbanden hanteren nu nog de landelijke criteria die de Regionale Verwijzingscommissies (RVC’s) voorheen toepasten. Met het loslaten van deze criteria ontstaat de maximale mogelijkheid tot maatwerk in de regio; elke leerling kan daar terechtkomen waar hij het beste op zijn plek is. Samenwerkingsverbanden kunnen al hierop voor de toewijzing van Iwoo vooruitlopen via de mogelijkheid tot opting out.
Het voornemen om de criteria en duur van de toewijzing van lwoo en pro, en de lwoo-licenties, los te laten wordt samen met een nieuwe bekostigingssystematiek verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Naar verwachting gaat dit in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer, en zal dit in werking treden in 2020.

Loslaten lwoo-licenties

De zogenaamde lwoo-licenties geven scholen recht op extra budget voor leerlingen met een lwoo-indicatie. Dit systeem is achterhaald, omdat de meeste scholen die vmbo aanbieden al een lwoo-licentie hebben. Daarom is afgesproken om de lwoo-licenties stapsgewijs los te laten. Dat betekent dat alle vmbo-scholen een lwoo-licentie krijgen en dus lwoo-bekostiging kunnen krijgen. Ook hiervoor is er de mogelijkheid tot vooruitlopen via opting out.

Monitoring

Samen met de VO-raad en de AOC Raad is besloten om de ontwikkelingen in passend onderwijs en de inpassing van lwoo en pro nauwgezet te monitoren. Zo is er aandacht voor de vraag of leerlingenstromen van lwoo en pro gaan veranderen, en voor de positie van kleine scholen zoals agrarische opleidingscentra (aoc) en scholen voor praktijkonderwijs binnen samenwerkingsverbanden.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij