Zoeken

Opting out lwoo door samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Het loslaten van de criteria van lwoo

Verminderen testdruk

Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord heeft ervoor gekozen de criteria voor lwoo los te laten. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat de testdruk voor leerlingen afneemt. Voorheen moesten leerlingen vaak voor een drempelonderzoek en een IQ-onderzoek de school uit, en dat geeft extra spanning rondom toch al zo’n spannend moment. Bovendien is het bij 8 van de 10 leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo al heel duidelijk dat ze leerwegondersteuning nodig hebben, dus zijn die extra tests eigenlijk niet eens nodig.

Aanwijzing lwoo op basis van leerachterstand

Het samenwerkingsverband geeft aanwijzingen lwoo af, waarbij de oude criteria voor leerachterstanden worden gehanteerd. Er worden in principe echter geen extra tests afgenomen. De leerachterstanden worden bepaald op basis van didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de leerjaren 6 en 7. Alleen als de basisschool of het samenwerkingsverband VO twijfelt over de juistheid van de didactische gegevens, kan alsnog een drempelonderzoek worden afgenomen.

Het samenwerkingsverband heeft het IQ-criterium losgelaten. Uitgangpunt is dat het IQ er in veel gevallen niet toe doet: als er aantoonbare leerachterstanden zijn in het lwoo-gebied, moet de leerling hoe dan ook ondersteund worden in het vo. Ook leerlingen met een IQ > 90 krijgen bijna altijd lwoo als er voldoende achterstanden zijn op basis van sociaal-emotionele problemen. Veel leerlingen worden dus onnodig onderworpen aan een intelligentieonderzoek.

Alleen in geval van twijfel en bij de volgende specifieke groepen wordt een intelligentieonderzoek afgenomen:

  • bij leerlingen in het grensgebied lwoo-pro;
  • bij leerlingen waarbij gedacht wordt aan het arrangement specifieke zorg;
  • bij leerlingen waarbij ook gedacht wordt aan extra ondersteuning (oude rugzak).

Er is voor gekozen om de duur en licenties niet los te laten, omdat het bestuur dit nog te vroeg vond.

Van werkgroep tot besluit

De directeuren van de vmbo-locaties binnen het samenwerkingsverband wilden graag gaan voor opting out lwoo. Een werkgroep met daarin de vmbo-directeuren en een aantal zorgcoördinatoren, heeft hiervoor een plan uitgewerkt. Ook het basisonderwijs werd betrokken om mee te denken. Uiteindelijk werd het voorstel uitgewerkt in de nieuwe versie van het ondersteuningsplan. De besturen werden tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen en bij het bespreken van het ondersteuningsplan is het besluit genomen om daadwerkelijk te gaan voor opting out.

Eerste positieve geluiden

Binnen het samenwerkingsverband klinken al de eerste positieve geluiden over de nieuwe lwoo-werkwijze. De groep 8-leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben komen al vroeg in het schooljaar in beeld. De afspraak is dat de basisscholen en groep 8-leerlingen begin januari weten welke ondersteuning ze mogelijk nodig hebben in het voortgezet onderwijs, zodat ze vanaf februari gericht het VO kunnen bezoeken tijdens de open dagen en gesprekken kunnen voeren met de VO-scholen voorafgaand aan de keuze voor een VO-school. Veel leerlingen en ouders zijn er blij mee dat er niet extra getoetst hoeft te worden. Daarnaast is het ook voor basisscholen fijn dat zij eerder met de leerling en ouders kunnen communiceren over welke ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft. Zij hoeven immers niet meer te wachten op de resultaten van het drempelonderzoek. De scholen lijken meer vooruit te kijken, en eerder en bewuster bezig te zijn met welke ondersteuning een leerling nodig heeft op basis van didactische gegevens uit groep 6 en 7.

 

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij