Zoeken

Mogelijkheid tot opting out

Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van lwoo en de lwoo-licenties, kunnen samenwerkingsverbanden sinds 1 januari 2016 kiezen voor een opting out. Dit houdt in dat ze zelf bepalen welke vmbo-leerlingen lwoo toegewezen krijgen en voor hoe lang, en welke scholen een lwoo-licentie krijgen.

 2 vormen van opting out

Er zijn 2 vormen van opting out:

  • Opting out bij de landelijke criteria, procedure en de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo
  • Opting out van de lwoo-licenties

Het is niet mogelijk om via opting out eigen criteria op te stellen of een eigen duur te kiezen voor de toewijzing van pro.

Opting out bij de landelijke criteria, procedure en de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo 
Samenwerkingsverbanden kunnen zelf criteria en procedure vaststellen om te beoordelen of een leerling is aangewezen op het lwoo. Daarnaast kan het samenwerkingsverband de geldigheidsduur van de ondersteuningstoewijzing bepalen. Een leerling krijgt in ieder geval voor minimaal 1 jaar lwoo toegewezen.

Opting out van de lwoo-licenties
Samenwerkingsverbanden kunnen zelf bepalen welke scholen worden voorgedragen voor een lwoo-licentie, en dus in aanmerking komen voor lwoo-bekostiging. Omdat lwoo-middelen zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen, blijft de voorwaarde bestaan dat alleen scholen die vmbo aanbieden middelen voor lwoo kunnen ontvangen. Samenwerkingsverbanden die voor een opting out van lwoo-licenties kiezen, melden de scholen aan die in aanmerking komen voor lwoo-bekostiging. Dit geldt alleen voor scholen met vmbo die op dit moment nog geen lwoo-licenties hebben. Scholen die al een lwoo-licentie hebben, behouden deze licentie.

Voorwaarden start deelname opting out

Alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband moeten akkoord gaan met een of meer vormen van de opting out. Gaan 1 of meer schoolbesturen niet akkoord, dan gaat de opting out niet door.

Lees welke voorwaarden nog meer gelden voor deelname aan opting out.

Monitoring

De ‘voorlopers’ delen hun ervaringen en worden nauw gemonitord, zodat alle samenwerkingsverbanden zich goed kunnen voorbereiden op een overgang van landelijke criteria naar eigen criteria.

Portretten opting out

Lees meer over:

Voorwaarden start deelname opting out

Alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband moeten akkoord gaan met een of meer vormen van de opting out. Gaan 1 of meer schoolbesturen niet akkoord, dan gaat de opting out niet door.

Lees welke voorwaarden nog meer gelden voor deelname aan opting out.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij