Zoeken

Voorwaarden en aanmelding opting out

Alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband moeten akkoord gaan met een of meer vormen van de opting out. Gaan 1 of meer schoolbesturen niet akkoord, dan gaat de opting out niet door. Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:

Aanpassen ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan toelichten hoe het de opting out invult:

  • Bij opting out voor de criteria, procedure en duur voor de toewijzing van lwoo moet het samenwerkingsverband opnemen welke criteria en procedure het vaststelt en wat de duur is van de aanwijzing op lwoo.
  • Bij opting out voor lwoo-licenties neemt het samenwerkingsverband op onder welke voorwaarden scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie.

Daarnaast geldt het volgende:

  • De samenwerkingsverbanden moeten transparant zijn naar ouders en leerlingen: over de criteria, duur van ondersteuning, over deelname aan de opting out en het dekkende aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in het samenwerkingsverband.
  • Een samenwerkingsverband is, ook als de criteria worden losgelaten, verplicht zich te laten adviseren door ten minste 2 deskundigen bij de aanwijzing op lwoo. Daarbij kan bijvoorbeeld ook een vmbo/pro-deskundige betrokken worden, naast de verplichte orthopedagoog.

Aanmelden voor opting out

 Voor samenwerkingsverbanden die vanaf 2019 willen starten met opting out, is geen verkorte procedure vastgelegd in de wet. Om tijdig te kunnen starten met de toewijzing van lwoo volgens de afspraken binnen de opting out, moeten samenwerkingsverbanden het aangepaste ondersteuningsplan uiterlijk 15 december 2018 indienen bij de Inspectie. Een samenwerkingsverband kan dan per januari 2019 starten met opting out en de instromende groep lwoo-leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 toewijzen volgens de nieuwe afspraken.


Tijdpad

 
15 december 2018 Aangepast ondersteuningsplan en meldingsformulier naar de inspectie. Elk samenwerkingsverband dient het ondersteuningsplan én meldingsformulier aan te leveren bij de inspectie.

  • Bij opting out voor lwoo-criteria/duur en lwoo-licenties: samenwerkingsverband vermeldt welke opting out het kiest en toont met dit meldingsformulier aan dat alle schoolbesturen akkoord zijn.
  • Extra bij opting out voor lwoo-licenties: naast dat het samenwerkingsverband het aangepaste ondersteuningsplan en het meldingsformulier bij de inspectie indient, meldt het samenwerkingsverband ook (via dit formulier) bij DUO welke scholen het voordraagt voor een lwoo-licentie. Voor opting out-criteria voor lwoo geldt geen meldingsplicht bij DUO.

Hierbij dient het samenwerkingsverband rekening te houden met het volgende:

  • Samenwerkingsverbanden moeten de volledige procedure volgen. Dat betekent dat ze zich moeten houden aan de eigen afspraken over het voeren van het OOGO met de gemeente(n) en de afstemming met de ondersteuningsplanraad.
  • Bij opting out voor lwoo-licenties is 15 december 2018 ook het uiterlijke moment waarop scholen voorgedragen kunnen worden voor een licentie (voor het schooljaar 2019-2020). Indien deze aanvragen (of de melding van de opting out bij inspectie) later binnenkomen, dan zal de lwoo-licentie pas ingaan in het schooljaar 2020-2021.

Kijk voor meer informatie en het meldingsformulier op de website van de onderwijsinspectie.

Meer informatie of interesse in opting out

Wilt u meer informatie of wilt u als voorloper meedoen aan de opting out? Neem dan contact op met de accountmanager van uw samenwerkingsverband of vul het contactformulier in.

Ga hier naar een brochure over opting out uit juni 2017.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij