Zoeken

Ondersteuningstoewijzing door samenwerkingsverbanden

Sinds 1 januari 2016 wijzen de samenwerkingsverbanden vo de ondersteuning voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) toe. Voorlopig hanteren zij daarbij de landelijke criteria en de lijst van screenings- en testinstrumenten die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks vaststelt. Ook krijgen lwoo- en pro-leerlingen nog steeds een ondersteuningstoewijzing voor de duur van hun loopbaan in het vo.

PCL niet meer verplicht

Samenwerkingsverbanden kunnen zelf de procedure vormgeven om te komen tot ondersteuningstoewijzing voor lwoo en pro. Zo hoeven zij niet meer verplicht een permanente commissie leerlingenzorg (PCL) in te richten. Op deze manier kunnen samenwerkingsverbanden aansluiten bij de procedure die zij hebben vastgelegd voor de zware ondersteuning.

Procedure vastleggen in ondersteuningsplan

De samenwerkingsverbanden moeten in hun ondersteuningsplan vastleggen hoe ze de procedure voor ondersteuningstoewijzing vormgeven. Als het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een opting out voor de criteria en duur, dan moet het in het ondersteuningsplan ook beschrijven welke criteria het hanteert en wat de duur is van de ondersteuningstoewijzing van lwoo. Bij een opting out voor lwoo-licenties leggen ze ook vast welke scholen in aanmerking komen voor een licentie.

Deskundigen adviseren over toewijzing lwoo en pro

Voor het samenwerkingsverband een beslissing neemt over het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en pro, moeten 2 deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft ten minste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker, een arts, of een deskundige op het terrein van vmbo en pro. Deze laatste deskundige is specifiek toegevoegd voor de toewijzing van lwoo en pro. De vmbo-/pro-deskundige heeft relevante werkervaring en kennis over de schoolsoorten vmbo en praktijkonderwijs.

Grensverkeer en verhuizing

Als een leerling verhuist of naar een andere school gaat, blijft de ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro landelijk geldig, net als een RVC-beschikking. Heeft een leerling al een toelaatbaarheidsverklaring voor pro, dan kan hij daarmee worden toegelaten op een pro-school in een ander samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, bekostigt de ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij