Zoeken

Passend onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Daarnaast zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet ingegaan. Omdat passend onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten belangrijk.

3 decentralisaties in het sociaal domein

Jeugdigen met een beperking of psychische stoornis kunnen sinds 2015 met verschillende – deels nieuwe – wetten te maken krijgen. Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet ingegaan. Deze wetten kunnen gevolgen hebben voor leerlingen die niet alleen in het onderwijs, maar ook daarbuiten ondersteuning en zorg nodig hebben. Voor een integrale aanpak en een integraal aanbod voor jeugdigen is het noodzakelijk om de uitvoering van deze wetten af te stemmen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij