Zoeken

Jeugdwet

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen naast bijvoorbeeld opvoedondersteuning ook specialistische hulp, zoals jeugd-ggz, zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Jeugdhulpplicht en gecertificeerde instellingen

Deze verantwoordelijkheid wordt in de Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht van gemeenten: de jeugdhulpplicht. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen. Zij zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.

Integrale en laagdrempelige ondersteuning en zorg

De gemeente zorgt dat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders integraal en op laagdrempelige wijze worden aangeboden. Daarbij gaat de gemeente uit van de eigen kracht en het sociale netwerk van de jeugdigen en hun ouders. Verder stemt de gemeente af met eventuele ondersteuning op school. De gemeente zorgt ook voor de instelling en instandhouding van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 Gerelateerde wetten: Wlz en Zorgverzekeringswet

Voor jongeren met een beperking kunnen ook de Wet langdurige zorg (Wlz – indicatie via het Centrum Indicatiestelling zorg) en de Zorgverzekeringswet (Zwv, uitgevoerd door zorgverzekeraars) van toepassing zijn.

  • De huidige AWBZ-verpleging wordt overgeheveld naar de Zvw. De nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zvw betekent dat de zorgverzekeraar verpleging voor kinderen in de klas vanaf 2015 mede kan bekostigen.
  • Bij blijvende zeer ernstig beperkingen bij jongeren geldt de Wlz. Deze landelijke regeling is er speciaal voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 7×24 uur-zorg.

Voordejeugd.nl

De website Onderwijsjeugd.nl biedt informatie aan professionals om tot een goede verbinding van zorg en onderwijs te komen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij