Zoeken

Samenwerking onderwijs en gemeente

Gemeenten kunnen door hun verantwoordelijkheden, onder andere op het gebied van jeugdhulp, beter integraal beleid ontwikkelen en maatwerk bieden. Ze kunnen dit afstemmen op de lokale situatie en uitgaan van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jeugdigen en hun ouders. Door de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten worden knelpunten opgelost die een integrale aanpak voorheen soms nog in de weg stonden, zoals verschillende loketten en versnipperde budgetten.

Afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten

De uitvoering van zorg, ondersteuning, jeugd en werk hangen onderling met elkaar samen. Ze hebben vaak gevolgen voor dezelfde individuele jongeren of gezinnen. Daarom biedt het kansen als onderwijs en gemeenten hiervoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. Onderwijs en gemeente vinden elkaar bijvoorbeeld in wijkteams of jeugd- en gezinsteams.

Ondersteuningsplan en beleidsplan jeugd afstemmen

Zo moet het samenwerkingsverband passend onderwijs het opgestelde ondersteuningsplan afstemmen met de gemeente(n). En gemeenten het beleidsplan jeugd op de voor onderwijs relevante onderdelen met het samenwerkingsverband. In dit plan staat onder meer de visie van de gemeente en de uitvoering van het beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen, de wijze van beoordeling en de afweging van toekenning. Over deze 2 onderwerpen voeren het samenwerkingsverband en de gemeente verplicht op overeenstemming gericht overleg (oogo).

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Daarnaast voeren gemeenten en schoolbesturen lokaal overleg om het onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Verplichte thema’s zijn onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Steeds vaker komen ook andere thema’s die op lokaal niveau spelen aan de orde. Denk daarbij aan verzuimbeleid, leerlingenvervoer, de brede school, doorlopende leerlijnen, taalbeleid en veiligheid in en om de school.

De verbinding passend onderwijs en jeugdhulp

De PO-Raad, VO-raad en VNG leggen verbinding tussen de uitvoering van passend onderwijs en zorg voor jeugd. Op de website Onderwijsjeugd.nl is alles te vinden over de verbinding onderwijs en jeugdhulp: actuele informatie, veelgestelde vragen, achtergrondinformatie en een toolbox.

De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd

De PO-Raad, VO-raad en VNG zijn vanaf begin 2013 bezig met de verbinding legt tussen de stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd. Op de website Onderwijsjeugd.nl is alles te vinden over de verbinding onderwijs en zorg: actuele informatie, veelgestelde vragen, achtergrondinformatie en een toolbox. 

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij