Zoeken

Onderwijs aan leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking

Met de invoering van passend onderwijs is het onderwijs voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking georganiseerd in een aantal instellingen. Vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise maken zij geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar hebben zij een landelijke systematiek. De instellingen verzorgen onderwijs, doen onderzoek naar de toelaatbaarheid en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

Toelating tot instelling voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking

De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling in het regulier onderwijs. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief op de instelling en over de inhoud van de begeleiding.

Inschrijven bij reguliere school

Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind aanmelden bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (v)so-school. De instelling is niet verantwoordelijk voor het vinden van een passend aanbod op een andere school (geen zorgplicht). De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt de commissie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op een reguliere school, dan heeft de instelling een ondersteuningsplicht. Dit betekent dat de instelling de leerling extra ondersteuning biedt op de reguliere school waar hij wordt ingeschreven.

Periode van toelaatbaarheid loopt af

Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, moeten ouders hun kind op een reguliere school aanmelden. De instelling maakt met de reguliere school afspraken over de extra ondersteuning van de leerling. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, of wanneer ze de leerling wil verwijderen, heeft een instelling de plicht om 8 weken naar een andere school of instelling voor de leerling te zoeken.

Samenwerking met het mbo

De instellingen spelen ook een rol in het mbo, vanwege hun specifieke deskundigheid voor de begeleiding van studenten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. De commissie van onderzoek beoordeelt op verzoek van de mbo-instelling of een student voldoet aan de door de instellingen geformuleerde (landelijke) criteria en of de student met extra begeleiding regulier onderwijs kan volgen. Deze beslissing wordt transparant gemaakt en toegelicht. De commissie geeft advies over de inhoud van de begeleiding. De instellingen organiseren ook doventolken voor de ondersteuning van dove deelnemers in het mbo.

Samenwerking reguliere en speciale scholen

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (v)so meer samen. Leerlingen volgen vaker een gedeelte van het onderwijs op een reguliere school en een gedeelte op de school voor (v)so. Of de (v)so-school brengt zijn expertise in de reguliere school in. Ook zijn er (v)so-scholen die samen met een reguliere school door willen gaan. Er is dan geen sprake meer van een (v)so-school, maar van een reguliere school met een specifiek profiel. Over de mogelijkheden die er zijn voor samenwerking of samengaan, is een handreiking opgesteld.

Stichting Siméa

In de stichting Siméa werken de besturen van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij