Zoeken

Diploma behalen in het speciaal onderwijs

Leerlingen in het vso kunnen op diverse manieren een diploma behalen. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn.

Zelf examineren

Een school voor vso kan zelf examens afnemen en het diploma voor het voortgezet onderwijs uitreiken. Vso-leerlingen kunnen dan binnen de eigen schoolomgeving, met de eigen docenten, het onderwijs volgen en examen afleggen. Maar hieraan zijn voor de vso-school strikte voorwaarden verbonden. De school moet de aanwijzing aanvragen en daarbij een keuze maken voor welke schoolsoort(en) zij de aanvraag doet. Om deze aanwijzing te krijgen, moet de vso-school aan alle betreffende wet- en regelgeving van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) voldoen. De leraren moeten over de vo-bevoegdheid beschikken. En de school moet het onderwijsprogramma en de examinering helemaal zelf verzorgen.

Extraneus of staatsexamen

Leerlingen op het vso kunnen staatsexamen doen of als extraneus deelnemen aan het examen op een reguliere vo-school. In het eerste geval biedt de vso-school een volledig onderwijsprogramma dat gericht is op het behalen van een diploma. Het staatsexamen kent geen schoolexamen. Leerlingen leggen in plaats daarvan een mondeling examen af bij de staatsexamencommissie. Leerlingen die als extraneus examen afleggen op een reguliere vo-school volgen meestal ook op basis van een symbiose-overeenkomst een deel van het onderwijsprogramma op die school. Voor deze leerlingen geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de reguliere school. Zij doen dus wel gewoon schoolexamen.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Vso-leerlingen kunnen ook als extraneus examen afleggen bij een instelling voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dat betekent wel dat op basis van een symbiose-overeenkomst een deel van het schoolplan samen met die instelling moet zijn uitgevoerd. Het vavo verzorgt alleen de schoolsoorten vwo, havo en mavo. Deze route staat open voor vso-leerlingen vanaf 16 jaar. Voorwaarde is dat de leerling onafgebroken onderwijs in het vso heeft gevolgd.

Assistentopleiding mbo niveau 1 voor vso-leerlingen

Voor sommige vso-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo volgen, blijkt na 2 jaar onderbouw dat zij toch geen vmbo-diploma kunnen halen, bijvoorbeeld omdat het onderwijs voor hen te theoretisch is. Deze leerlingen kunnen een assistentopleiding volgen. De voorschriften van de assistentopleiding in het vso zijn gelijk aan de voorschriften voor de assistentopleidingen in het vmbo. Het onderwijsprogramma dat de leerling volgt, is het mbo-programma van de assistentopleiding. Hij volgt dit deels op zijn eigen school, in de vertrouwde omgeving, en voor een deel bij een erkend leerbedrijf.

De assistentopleiding in het vso is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vso-school en mbo-instelling. Zij moeten een samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin afspraken worden vastgelegd over het programma-aanbod en rechtsbescherming. De leerling blijft ingeschreven bij de vso-school en valt onder de verantwoordelijkheid van die school. De mbo-instelling is verantwoordelijk voor de examinering. Een vso-school kan alleen assistentopleidingen aanbieden die passen bij het aanbod aan beroepsgerichte programma’s van de eigen basisberoepsgerichte leerweg en die de betrokken mbo-instelling mag aanbieden.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij