Zoeken

Kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Om de kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren, is per 1 augustus 2013 de Wet kwaliteit (v)so ingegaan. Deze wet is vooral gericht op meer opbrengstgericht werken in het (v)so. Scholen in het (v)so zijn verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de ontwikkeling te registreren. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief naar welke vervolgbestemming de leerling moet kunnen uitstromen.

Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs

Als onderdeel van de kwaliteitsverbetering zijn kerndoelen vastgesteld voor het vso. Voor het so zijn al eerder kerndoelen vastgesteld. In de kerndoelen staan de belangrijkste zaken die scholen voor (v)so hun leerlingen moeten aanbieden. Ze zorgen ervoor dat leerlingen zich gedurende hun schoolperiode blijven ontwikkelen. Ook garanderen ze een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat een school de leerlingen moet leren om de kansen van leerlingen op maatschappelijke participatie te vergroten. Ze bereiden hen voor op hun verwachte uitstroombestemming: een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of vormen van dagbesteding. Kerndoelen zijn geen eindtermen. Bovendien duiden kerndoelen geen niveau aan.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij