Zoeken

Uitstroomprofiel, doorstroom en verblijfsduur

Alle scholen voor (v)so stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin beschrijven zij de begeleiding en ondersteuning die de school kan bieden. Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het (v)so. Dit doet het op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over welke leerlingen onderwijs kunnen volgen in het (v)so.

3 uitstroomprofielen

Leerlingen in het vso volgen onderwijs in een uitstroomprofiel. In de Wet kwaliteit (v)so zijn 3 uitstroomprofielen gedefinieerd, die leerlingen voorbereiden op doorstroming naar:

      • vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma;
      • arbeidsmarktgericht: gericht op een overstap naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract;
      • dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten.

Het ontwikkelingsperspectief en een passend uitstroomprofiel geven leerlingen een grotere kans op maatschappelijke participatie na afloop van hun opleiding en bereiden ze beter voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

Lees meer over de 3 uitstroomprofielen.

Bepalen uitstroomprofiel

De vso-school stelt het uitstroomprofiel vast. Het ontwikkelingsperspectief in het onderwijskundig rapport van de school waar de leerling vandaan komt speelt daarbij een belangrijke rol. Het uitstroomprofiel wordt opgenomen in het ontwikkelingsperspectief van een leerling. Over het ontwikkelingsperspectief wordt op overeenstemming gericht overleg met de ouders gevoerd.

Niet elke vso-school verzorgt alle 3 de uitstroomprofielen. Bij de beoordeling van de toelating van een leerling betrekt het bestuur van een vso-school daarom of de leerling past bij de uitstroomprofielen die de school kan bieden.

Doorstroomleeftijd

De Wet op de expertisecentra regelt dat leerlingen uiterlijk aan het eind van het schooljaar waarin zij 14 jaar worden het so moeten verlaten. Daarna kunnen zij doorstromen naar een reguliere middelbare school of het voortgezet speciaal onderwijs. Zo sluit het onderwijs aan op dat van hun leeftijdsgenoten. Zij gaan immers ook tussen 12 en 14 jaar naar het voortgezet onderwijs.

Verblijfsduur

Het vso biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. De mogelijkheid bestaat om die verblijfsduur te verlengen als dit de kansen op een diploma of een arbeidsplek vergroot. Hiervoor moet de school ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs. De school bepaalt de verblijfsduur en streeft daarbij naar een functioneel verblijf. Hierbij houdt het bestuur rekening met de leerplicht en, bij het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, de kwalificatieplicht. Het belang van de leerling staat natuurlijk voorop. Een arbeidsmarktgericht traject kent geen vaste cursusduur, maar duurt ten minste tot het moment waarop de leerling niet meer leerplichtig is. Voor deze leerlingen is het uitgangspunt dat ze de school pas verlaten als ze een plek op de (beschermde) arbeidsmarkt hebben gekregen.

Ook bij het uitstroomprofiel dagbesteding geldt dat de verblijfsduur functioneel is. De leerling stroomt uit als hij niet meer leerplichtig is en nadat hij een plek heeft gekregen in een instelling voor dagactiviteiten.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij