Zoeken

Uitstroomprofielen vso

In de Wet kwaliteit (v)so zijn onderstaande 3 uitstroomprofielen gedefinieerd.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Alle vso-scholen die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, moeten zich houden aan de bepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) voor de schoolsoorten vwo, havo, mavo en vbo. De leerlingen volgen in dit uitstroomprofiel namelijk het reguliere vo-programma. Voor de onderbouw van het uitstroomprofiel vervolgonderwijs gelden dezelfde kerndoelen als voor onderbouw vo, met eventueel aanpassingen aan de beperking van de leerling. De vso-school kan afwijkende regels stellen als het eigen karakter van het onderwijs dit noodzakelijk maakt. Voor de bovenbouw gelden de examenprogramma’s en zijn daarnaast leergebied overstijgende kerndoelen die gelden voor de hele schoolperiode.

Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht

Het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op een baan op de (beschermde) arbeidsmarkt. Dit uitstroomprofiel is niet gericht op doorstroming naar vervolgonderwijs. Het gaat om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen, maar wél kunnen werken in functies onder het niveau van de assistentopleiding, mbo niveau 1. Ook voor dit uitstroomprofiel worden kerndoelen vastgesteld. De kerndoelen zijn gericht op de voorbereiding van de leerling op arbeid en maatschappij. Tijdens de opleiding komt de nadruk steeds meer op beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden te liggen. De school werkt de kerndoelen uit voor de verschillende groepen leerlingen en kan na overleg met de ouders ontheffing verlenen en vervangende doelen stellen, net als bij het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Als voorbereiding op de praktijk doen leerlingen verplicht een stage. Alle leerlingen in dit uitstroomprofiel krijgen na het afronden van de opleiding een getuigschrift en een overgangsdocument mee. Deze documenten bevatten informatie over de vakken die de leerling heeft gevolgd, de stages die hij heeft gelopen en de ondersteuning die hij nodig heeft. Dit biedt een extra steun in de rug bij hun vervolgstap naar de arbeidsmarkt. Verder krijgen gekwalificeerde vakmensen de mogelijkheid om als zij-instromer deel te nemen aan bepaalde beroepsgerichte vakken en kunnen scholen (beperkt) zorg bieden aan oud-leerlingen.

Uitstroomprofiel dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van (arbeidsmatige) dagactiviteiten. Het gaat hier vooral om ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen die niet in staat zijn zelfstandig aan de arbeidsmarkt deel te nemen, ook niet aan de beschermde arbeidsmarkt. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding. Het is gericht op persoonlijkheidsvorming en sociale competenties en de redzaamheid van leerlingen in hun toekomstige woon-, leef- en werksituatie. Ook voor dit uitstroomprofiel gelden kerndoelen. Deze kerndoelen sluiten aan bij de kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Na het afronden van de opleiding krijgen ook deze leerlingen een officieel getuigschrift mee, waarop staat welke vakken zij hebben gevolgd en waar zij stage hebben gelopen. Ook krijgen ze een overgangsdocument mee, waarin bijvoorbeeld informatie staat over de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Deze documenten vormen een extra steun in de rug bij hun vervolgstap naar dagbesteding.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij