Zoeken

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten.

De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel van dit ontwikkelingsperspectief kan pas na overeenstemming met de ouders worden vastgesteld. Dit geldt zowel bij het opstellen als bij het bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. Scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling zelf hierbij. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht. In het ontwikkelingsperspectief worden de doelen van het onderwijs vastgelegd, de onderbouwing daarvan en de ondersteuning die de leerling krijgt. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief ten minste één keer per schooljaar. Met het ontwikkelingsperspectief is het bestaande handelingsplan komen te vervallen.

Ontwikkelingsperspectief verplicht

Voor de volgende leerlingen moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen:

  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs

Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Veelgestelde vragen over het ontwikkelingsperspectief

Wanneer moeten leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben? En moeten scholen voor leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ook een ontwikkelperspectief opstellen? Of is een groepsarrangement voldoende?

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij