Zoeken

Meer over het ontwikkelingsperspectief

Een verplicht onderdeel in het ontwikkelingsperspectief is de verwachte uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. In het regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs, moeten daarnaast de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning in het ontwikkelingsperspectief staan.

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs, en daarmee ook op het ontwikkelingsperspectief.

Voortgangsregistratie brengt ontwikkeling in kaart

Met behulp van de voortgangsregistratie – het leerlingvolgsysteem – kan de school vaststellen of de leerling zich volgens de verwachtingen ontwikkelt. Als de leerling zich beter ontwikkelt dan verwacht, stelt de school zijn doelen bij. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het waar nodig bij. In het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) kijkt de school altijd of de leerling terug kan stromen naar het reguliere onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief is in het speciaal onderwijs uitgangspunt voor schooladvies

De school voor speciaal onderwijs (so) neemt het ontwikkelingsperspectief van de leerling op in het onderwijskundig rapport zodra de leerling het so verlaat. Dit vormt het schooladvies van het so aan het vervolgonderwijs. In het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgt het ontwikkelingsperspectief een andere betekenis. De leerling zit dan immers al in een bepaald profiel. Voor leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel in het voortgezet speciaal onderwijs, richt het ontwikkelingsperspectief zich vooral op de mogelijkheden om een baan te vinden en te behouden. Leerlingen in het profiel vervolgonderwijs vervolgen na de onderbouw hun onderwijs in een van de schoolsoorten vmbo, havo of vwo. Het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen richt zich vooral op de mogelijkheden van een vervolgopleiding of doorstroom naar de arbeidsmarkt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij