Zoeken
 

Samenwerkingsverbanden en gemeenten

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) of speciaal basisonderwijs (sbo) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de gemeente(n) in de regio.

Contactgegevens samenwerkingsverbanden

Themapagina Contactgegevens samenwerkingsverbanden Bekijk de contactgegevens van alle 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. U ziet welke gemeentes onder welk samenwerkingsverband vallen en u kunt de bijhorende kengetallen downloaden.

Wat zijn samenwerkingsverbanden?

Themapagina Wat zijn samenwerkingsverbanden? Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht.

Wettelijke taken

Themapagina Wettelijke taken Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de scholen in het samenwerkingsverband vast hoe zij passend onderwijs in de regio realiseren.

Toezicht en inspectie

Themapagina Toezicht en inspectie Voor het toezicht op de (kwaliteit van de) uitvoering van de taken richt elk samenwerkingsverband een vorm van intern toezicht in. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit.

Afstemming met gemeenten

Themapagina Afstemming met gemeenten Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms ook zorg, jeugdhulp of begeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.

Pioniers in passend onderwijs

Themapagina Pioniers in passend onderwijs De scholen voor primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en voor voortgezet onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland startten al in het schooljaar 2013-2014 met passend onderwijs.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij