Zoeken
 

Toezicht en inspectie

Voor het toezicht op de (kwaliteit van de) uitvoering van de taken richt elk samenwerkingsverband een vorm van intern toezicht in. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Hoe de inspectie dit doet, staat in een apart toezichtkader.

Samenwerkingsverband organiseert intern toezicht

Een samenwerkingsverband organiseert het interne toezicht op het bestuur. Doel hiervan is toezien op onder meer de naleving van de statuten, het financieel beheer en het bereiken van de doelen van het samenwerkingsverband. Het interne toezicht is onafhankelijk van het bestuur van het samenwerkingsverband en wordt op systematische en planmatige wijze uitgevoerd. Het interne toezichtsorgaan beschikt over voldoende middelen om taken, bevoegdheden te kunnen uitvoeren. Het interne toezicht rapporteert jaarlijks schriftelijk over zijn bevindingen, conclusies en beleidsaanbevelingen.

Toezichtkader van de inspectie

Het toezichtkader geldt voor alle samenwerkingsverbanden po en vo. Als blijkt dat het samenwerkingsverband zijn wettelijke taken niet nakomt, grijpt de inspectie in. In het uiterste geval – als een samenwerkingsverband zijn taken ernstig verwaarloost en dit, ondanks diverse kansen, niet verbetert – kan de minister ‘noodzakelijke’ voorzieningen treffen. Voorbeelden hiervan zijn een bekostigingssanctie of het aanstellen van een regievoerder die tijdelijk de taken van een samenwerkingsverband overneemt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij