Zoeken
 

Wettelijke taken

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de scholen die het samenwerkingsverband vormen ten minste eenmaal in de 4 jaar vast hoe zij passend onderwijs in de regio realiseren. Een andere taak van het samenwerkingsverband is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Afspraken vastleggen in een ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband de afspraken vast die moeten zorgen dat alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen.

Overleg met gemeente(n) en medezeggenschap over het ondersteuningsplan

Voordat het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan definitief kan vaststellen, moet het op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren met de gemeente(n). Ook moet de ondersteuningsplanraad (opr) instemmen met het ondersteuningsplan.

Toelating tot het (v)so en het sbo

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het sbo of (v)so. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Bij het besluit over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo of het (v)so, betrekt  het samenwerkingsverband advies van deskundigen. De aanvragende school en de ouders van de leerling krijgen een schriftelijke bevestiging van het besluit over de toelaatbaarheid van een leerling.

Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening

De samenwerkingsverbanden ontvangen de middelen voor de onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld leggen de samenwerkingsverbanden jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren ze de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. Het verslag wordt opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij